• bisop

  UFITE IJAMBO KU BIRIMO KUGUPFANA

  Yanditswe na IBYIRINGIRO September 2, 2019

  Mariko 5:23 Aramwinginga cyane ati”Agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe, gakire kabeho.” Mu mibereho yacu ikintu cyapfuye ntikiba kigifite igaruriro. Urugero: umuntu wapfuye, ibiryo byapfuye (byarengeje itariki- […]
  Mariko 5:23
  Aramwinginga cyane ati”Agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe, gakire kabeho.”

  Mu mibereho yacu ikintu cyapfuye ntikiba kigifite igaruriro. Urugero: umuntu wapfuye, ibiryo byapfuye (byarengeje itariki- expired), gahunda yapfuye, urushako rwapfuye (ubutane), urugendo rwapfuye, umubano wapfuye, etc.

  Ibintu byenda gupfa ni ibintu mu by’ukuri biba bishobora kugira igaruriro ariko birimo kudupfana.
  Akenshi ntako tutaba twagize ngo bikunde, bisubirane ariko tukabona bidupfana. Urugero: urushako rwenda gupfa, akazi karimo kurangira, umushinga urimo gupfa, umubano urimo ugana irudubi, urukundo rucumbagira, urubyaro rurimo kwanga, urugendo rurimo gupfa, umurwayi wawe urimo ku kugendana, ubuzima buri mu marembera, n’ibindi nawe utekereza birimo ku gupfana!

  Yesu ashoboye gutunganya ibyawe birimo gupfa. Niwe muganga w’ibirembye ni nawe uzura ibyapfuye. Ibyo udashoboye guha icyerekezo, ibyo udashoboye gusubiza ku murongo, ibirimo ku gucika ubireba kd ntacyo wabikoraho Yesu aracabishoboye.

  Ndakwaturaho guhura na Yesu kugirango ibyawe byarimo gupfa bisubire bigire ubuzima. Iyazuye umwana wa Yairo igire icyo izura none ku birimo ku gupfana.

  Imana ibahe umugisha!

  ©️ Devotion shared by Dr. Fidele Masengo, The CityLight Center, Foursquare Gospel Church Of Rwanda  Leave a Reply


  Ibitekerezo