• eusta

   NI GUTE TWASIGA UMURAGE MWIZA WO MU UBURYO BW’IMANA.

  Yanditswe na IBYIRINGIRO June 19, 2019

    Abaroma 4:16 “Ni cyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby’ ubuntu, iryo sezerano ribone uko rikomezwa urubyaro rwose. Nyamara si urw’ abakomeza amategeko gusa, ahubwo ni urw’ […]
   

  Abaroma 4:16

  “Ni cyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby’ ubuntu, iryo sezerano ribone uko rikomezwa urubyaro rwose. Nyamara si urw’ abakomeza amategeko gusa, ahubwo ni urw’ abafite kwizera kwa Abrahamu ari we sogokuruza wa twese.”

  Amasezerano Abrahamu yahawe yafashije abazera benshi mu uguhagarara neza mu ijambo ry’ Imana mu bihe bigoye, ibihe by’ ibigeragezo, mu ibihe by’ intambara zigiye zitandukanye.

  Ubuzima bwa Abrahamu nabwo ni urugero kuri twe abapapa.Butwereka uburyo bwiza bwo gusiga umutage mwiza wo mu uburyo b’ Imana ku abana bacu.

  Inyuguti zigize ijambo Papa mu irurimi rw’ icyomgereza “ FATHER” zigenda zitwereka amasomo menshi Abrahamu yadusigiye.

  “F “ ihagaze ku ijambo ry’ icyongereza “ Faith “

  ABURAHAMU yari umugabo wari ufite UKWIZERA.Imana yabwiye Abrahamu mu itangiriro 12 ngo ahaguruke ava mu igihugu cye ndetse n’ isambu ye, utibagiwe n’ umuryango we maze agende ahantu izamwereka.Abrahamu yumviye ijambo ry’ Imana afata inzira aragenda kandi atanazi aho ari kujya.

  Igihe cyose yari umupapa wumvira Imana bityo natwe abapapa nk’ abana be yadusigiye urugero rwo gukurikiza.

  Abana bacu nibazajya babona uko twumvira Imana, kutayirutisha umuntu wari we wese cyangwa ikintu cyari cyo cyose,

  Nabo baziga uburyo bashobora gukoresha ukwizera mu ugukurikira umugambi w’ Imana ku ubuzima bwabo.

  “A” ihagaze “ AVAILABLE “ ABRAHAMU igihe cyose yabaga ari hafi n’ umuryango we.

  Iyo usomye mu itangiriro 21:8

  Ikintu tujya twirengagiza kandi gifite umumamaro mwinshi ni ukuba umupapa agomba kuba agira umwanya uhagije wo kuba ari kumwe n’ abana be bakagira umwanya uhagije nabo.

  Nibyo umupapa mu inshingano ze nk’ umukuru w’ umuryango ni ugushakira ibitunga umuryango we no kuwu shakira ejo hazaza heza, ariko gushaka umwanya mwiza akaba ari kumwe n’ abana be bisobanura ikintu gikomeye kandi kirenze umubare w’ amafranga runaka.

  “T” ihagaze ku ijambo ry’ Icyongereza” Tested” ABRAHAMU yigishije abahungu be uburyo bashobora kunyura mu igeragezwa mu ubuzima.

  Itangiriro 22 herekana uburyo Imana yagerageje ukwizera kw’ Abrahamu ndetse no kubaha kwe igihe yamubwiraga kujya gutamba umuhungu we Isaka.

  Ijambo ry’ Imana ritwereka ko Abrahamu yakoresheje ukwizera kwe kugira ngo ave muri iryo geragezo.

  Abana bacu nabo bakeneye kubona ko twubaha Imana ari ikintu cyi ingirakamaro bashobora gukora mu ubuzima.

  “H” ihagaze ku ijambo “ HELP” ABRAHAMU yafashaga abana be ndese n’ Umugore we. (Itangiriro 24).

  Nka abapapa ni ngombwa kwigisha abana bacu ukuntu Bafata umwanzuro mwiza. Iyo ubikoze.

  Ariko ntabwo buri gihe twajya dufatira imyanzuro abana bacu ariko dushonora kubacira inzira yo kuba bakwiga uburyo bajya bifatira imyanzuro mwiza mu igiye bakiri urubyiruko bityo bakazakomeza kugeza igihe bazaba bakuze.

  “E” ihagaze ku ijambo ry’ icyongereza “Encouragement “

  ABRAHAMU yateraga imbaraga abana be kwizera Imana.

  Igihe Abrahamu n’ umuhungu we Isaac bazamukaga umusozi wa Moriah gutamba igitambo,

  Isaac yabajije papa we ati “ ariko umwana w’ Intama ukoresha w’ igitambo ari he?( itangiriro 22:7).

  Isaac yari afite ikibazo muri we ariko papa we Abrahamu yahise yihutira ku mukomeza ndetse no gutuma yizera Imana aho yagize ati” My son, Imana izareba uko ibigenza “( itangiriro 22:8).

  Abrahamu n’ umuhungu we bakoreye hamwe mu ibijyanye ni uko gutamba igitambo birimo gushaka inkwi, gucana umuriro n’ ibindi….

  “R” ihagaze ku ijambo “RESPONSIBILITY “ Abrahamu yakoraga inshingano ye yo gufata neza umuryango we.

  Umupapa wese afite inshingano yo kuyobora umuryango we ku ibintu byerekeye n’ Imana.

  Abana bawe bakeneye ku kubona usenga kandi unasoma Bibliya.

  Umupapa ni inshingano ye mu kwereka abana be uko bakwiye kuba (responsable) y’ amafranga yabo, akazi bakora, ni uko bagomba kubana n’abandi bantu.

  Ariko cyane cyane tukabigisha ibijyanye no guhagarara neza mu inshingano zabo no kuba abanyakuri ku Umucunguzi wacu, umwami Yesu Kristo.

  Imana iguhe umugisha…!

  Happy Father’s Day!!!!

  Nibintije Evangelical Ministries International (NEMI)

  estachenib@yahoo.com

  Tel+14128718098

  WhatsApp +14123265034
  Ibitekerezo