• happy-family-871294248498GDs

  MENYA INTWARO(8) ZADUFASHA KUGIRA UMUTEKANO WO MUNGO

  Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne March 21, 2017

  “Kandi amahoro y’lmana ahebuje rwose ay’umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n’ibyo mwibwira muri Kristo Yesu.” Abafilipi 4:7 -Ingo nyinshi zibuze umutekano. Abashakanye ntibakwiriye gutatira igihango, bagere kurwego rwo kwicana. 1.Umwuka […]
  “Kandi amahoro y’lmana ahebuje rwose ay’umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n’ibyo mwibwira muri Kristo Yesu.”
  Abafilipi 4:7

  -Ingo nyinshi zibuze umutekano.

  happy-family-871294248498GDs

  Abashakanye ntibakwiriye gutatira igihango, bagere kurwego rwo kwicana.

  1.Umwuka wa Kristo murugo

  -Dushobora kugira agakiza k’lmana mu ngo zacu, ariko dukwiye kwizera ibyako, tukagira imibereho yako, kandi tugahorana kwizera kurambye no kwiringira lmana.

  -Kuba murugo rutarimo umwuka wa Kristo ni nko kwicara mumodoka idafite amavuta (Fuel).

  birakwiye ko umwuka wa Kristo utegeka murugo rwawe.

  2.Guhana umwanya kwabashakanye(Communication)

  -Iyo utabonera umwanya uwo mwashakanye ngo muganire, ntushobora kumenya icyo atecyereza.

  -Ibyo ushobora guha umwanya munini bishobora kuba intandaro yo kugusenya cyagwa kukubaka.

  Mugihe ubuze umwanya wo gutega amatwi uwo mwashakanye, uba ukingura urugi rwo kwangiza mugenzi wawe nawe utiretse.

  Niba hari igihe urugo rwose (umuryango) rukwiriye kuba urugo rwo gusenga, icyo gihe cyaba iki turimo.

  -Nyamara kandi, muri iki gihe cy’akaga gateye ubwoba, bamwe mu biyita Abakristo ntibagira gusenga kw’aburugo.

  -Mugihe utagira umwanya wo gusengana nuwo mwashakanye ntimuzigera musabana n’lmana.

  -Gusenga ni ugusabana n’lmana, kandi niyo soko y’ubwenge,isoko y’imbaraga, n’amahoro, n’umunezero.

  -“Gusenga k’umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, iyo asenganye umwete. ”
  Yakobo 5:16
  Abatesalonike 5:7

  3.Impamvu amakimbirane adashira mumiryango

  – Iyo abashanye bubatse urugo batarasengewe, batara korewe (deliverance) ntibashobora guhuza murugo rwabo.

  -Umugabo murugo rwe acyeneye ko umugore we amwubaha, n’umugore we acyeneye ko umugabo amukunda, kandi ntandanga gaciro bombi bafite zo kubaka urugo, ntamahame bafite bigishijwe, ubwo urwo rugo ruzamera gute? Ntirushobora gukomera.

  Umukobwa warongowe cyagwa umusore warongoye atara gize amahirwe yo gukurwaho umuvumo wo mumuryango avukamo, iyo ashatse urugo wa muvumo ara wujyana.

  -Niyompamvu aho kugirango umuryango lmana yifuza uboneke bigoye, kuko abana bajya gushinga umuryango bagenda badafite indanga gaciro zo kubaka urugo.

  4. Uruhare rw’itorero mukubaka umuryango

  -Itorero, cyangwa idini, rifite Uruhare rukomeye cyane mu kurinda no kugarura Amahoro mumuryango.

  -Kwirengagiza idini mu rugo, kwirengazi kwigisha abana, ni kintu kirakaza lmana kuruta ibindi byose.

  -Satani afite umugambi wo kuyobya abantu benshi cyane ababuza gusenga, kuba mwitorero, kuko azi neza imbaraga nyinshi ziva mukuba mumwanya wo gusenga (-Gusabana n’lmana)

  5.Uruhare rwabashakanye mukurinda amahoro yabo

  -Umuryango usenyuka buhoro buhoro.

  -Abagore benshi bakunda umuntu ubatega amatwi.

  Gusa sibose kuko abagore barata ndukanye,
  Kandi ibyo bakunda kuvuga akenshi abagabo bara birambirwa, kuko rimwe narimwe harigihe biba bitarimo imishinga ikomeye, ari ibintu bito, bigatuma abagabo bamwe bata bitega amatwi.

  -Abagabo benshi bakunda gutecyereza imishinga minini yagutse, iyo umugorewe avuga ibintu bitoya umugabo bira mubangamira.

  -Ibyo bintu bito umugore avuga bya kagobye guhabwa umwanya kuko kumwima umwanya nibyo bizana amakimbirane murugo.

  -Utuntu duto udaha umwanya murugo rwawe, hagati yuwo mwashanye, nitwo dukura tukabyara amakimbirane murugo bigateza umutekano mucye uvamo gusenya.

  -Ugomba kumenya neza uwo mwashakanye.

  Urwego ariho rwimite cyerereze, uko abona ibintu, uko abyumva, uko abikora.

  -Nibyiza ko wakwirinda kugereranya uwo mwashakanye nabandi, bizakurinda kudahora wumvako adashoboye.

  -Ibyo adashoboye kuguha, gukora neza uko ubishaka, ntibikwiye kuba intandaro yo kumugaya, kumusebya, kumwanga kuko muri wowe haribyo udashoboye nya mara we akaba abishoboye.

  6.Niki wakora mugihe unaniwe kwihanganira uwo mwashakanye
  Itang 2:18

  -Ubundi ntamuntu ushobora ibintu byose, kandi nta nuna nirwa byose.

  -Icyo mugenzi wawe adashoboye, simpamvu yagutera kumwanga cyagwa kumuca inyuma.

  -Nibyiza kwiga gutoza ubwenge bwawe n’umutima wawe kwakira ibintu byose.

  Iyo ufite muri wowe ubushobozi bwo kwirinda urinda namugenzi wawe.

  Abashakanye bakwiriye kuzirikana bitonze inshingano zabo kuko iyo wibagiwe inshingano zawe wica amahame yawe.

  -Nibyiza kubwira amagambo meza uwo mwashakanye.

  kumwizera,kumubwira ko ari umunyembaraga,afite ibyiza,ateye neza,ibyo bimuha imbaraga.

  kuko nutabikora abandi baza bikora kandi bitari munshingano zabo bizagusenyera urugo.

  Kumubwira ko arimwiza bigutwaye iki?

  Nibyiza kumenya Uruhare rwawe mukubunga bunga umutekano wamugenzi wawe, mukajya inama yo kubaka urugo rwanyu.

  Ibyo nibikorwa neza bizazana amahoro mumuryango.

  7. Inama igirwa abagabo n’abagore kubyerekeye amafaranga
  -Gukora igena migambi.

  -Sibyiza ko abashakanye baya, bafata nabi umutungo w’umuryango.

  -Mwese mukwiriye kwiga kwandika uko amafaranga yakoreshejwe.

  -Amafaranga yose yakoreshejwe ni ngombwa gusobanura neza icyo yakoreshejwe.

  8-Kuzigama (serving )

  -Mukwiye gufashanya.

  -Mushobora kugabana inshingano, byabafasha kuzigama kandi iyo udahisha mugenzi wawe, icyo ubonye aka kimenya, bituma mutera imbere.

  -Nibyiza guha umugore wawe amafaranga acyemuza ibibazo bye bitarebana nurugo.

  -Ingeso yo kwikunda, no kwikubira ikwiye kutaba murugo rwanyu.

  -lyo abashanye bagiranye ikiganiro kumutungo w’urugo umuryango ura kungahara.

  happy-family-871294248498GDs

  Uruhare rwawe mwenedata ni ukurinda mugenzi wawe, ukamuha amahoro nawe akaguha amahoro, mukubaka urugo lmana yishimira.

  Mugire amahoro y’lmana.

  Bishop Papias Sindambiwe

  Dormition Church
  Kacyiru Parish
  email.info@dormchurch.org  Leave a Reply


  Ibitekerezo