• UBWOBA

  Menya ibanga wakoresha kugira ngo uve mu ubwoba buterwa n’ ibibazo bikugezeho

  Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne June 5, 2019

  Soma 2 Timoteyo 1:17 “Kuko Imana itaduhaye umwuka w’ ubwoba ahubwo yasuhaye uw’ Imbaraga n’urukundo no kwirinda.” Ni ugute utekereza iyo umuntu akubwiye ko utakwiriye kubaho mu ubwoba.Ushobora kunyizera muri […]
  Soma 2 Timoteyo 1:17

  “Kuko Imana itaduhaye umwuka w’ ubwoba ahubwo yasuhaye uw’ Imbaraga n’urukundo no kwirinda.”

  Ni ugute utekereza iyo umuntu akubwiye ko utakwiriye kubaho mu ubwoba.Ushobora kunyizera muri aka kanya nkubwiye ko, Mu byo wabonye kuva wabyuka ndetse n’ibyo wabonye ko bitakagombye kugutera ubwoba, ahubwo ko ukwiriye kubaho mu amahoro

  Image result for kugira ubwoba

  Birashoboka ?cyangwa Ntibishoboka? Yego? cyangwa Oya?

  Reka nkumenere akabanga muri akanya ka sasita zuzuye

  Ubwoba ntabwo buturuka mu ibintu ubona cyangwa bigaragarira hanze, ahubwo ubwoba buzanwa n’ imbaraga zo mu uburyo bw’ umwuka.

  Ubwoba butangira muri wowe imbere,

  kandi nI bubi cyane kuko busenya icyo izi nyigisho uba wasomye buri munsi zigukomeza Kandi zikagutegurira kuhagarara neza mu gihe igutabarwa kwawe kuba kuri munzira kuza.

  Ubwoba n’ intwaro ikomeye Satani akoresha cyane kandi buri mwanya.

  Ariko Imana ishimwe ko Itubera aharengeye kugira ngo idukuremo ubwo bwoba Satani aba amaze kuduteza mu nzira yokongera kurwuzuza ukwizera bundi bushya nabwo ibinyujije mu ijambo ryayo rya buri munsi.

  Kandi iryo jambo rigenda zirushaho kuduha gushikama mu amasezerano yayo.
  Reka nguhe agakuru n’ umugabo witwa Petero kandi niba uza kugira gushidikanya uzamwibariza uko byari bimeze muri icyo gihe yagiraga ubwoba ni muhurira mu ijuru.
  Umugabo yatumbiriye shebuja Yesu ari kugendera hejuru ya mazi nawe ati “ mwami reka nze ngusange kandi ngendera hejuru ya amazi nka we .

  Yesu nawe ati “ uko kwizera niko mbashaka ku abantu banjye
  nicyo gukundira kandi kikazatuma gusigira n’ itorero ryanjye.

  “Ahubwo watinze “
  Petero akomeza atumbira Yesu atera intambwe zingahe umuhungu muzima abonye amazi y’ inyanja ari kwibiranduramo inshuro magana

  biramurangaza bituma atakomeza kumuhanga amaso.
  Dore uko byamugendekeye yagiye kwibona abona amazi amugeze mu nda.

  Nibyo atangira kuvuza akamo ati “ nyabune ntabara “ nkiza”
  Yesu nawe ati “ ndagutabara ariko ntabwo nkorana ni indangazi ahubwo nkorana nabantumbira tukajyana mu murongo umwe.

  Ni iki cyatumwe Petero agenda hejuru y’ amazi? Ni ukubera ukwizera.

  Ni iki cyatumye Petero ashaka kurohama nikubera kurangarira umuyaga maze icyari kiyoboye uwo muyaga kika muteza ubwoba bigatuma ukwizera kwe kumuvamo, maze bigatuma atabasha guhanga amaso Umwami we.

  Ukwizera kubakwa no gutekereza ku ijambo ry’ Imana igihe cyose kandi ijambo ry’ Imana ni Yesu ubwe.

  Naho ubwoba bukubakwa no gutekereza ku ibibazo biza bidusanga maze Satani nawe akatubeshya mu uburyo bwo mumwuka muri iyo mitekerereze yacu.

  Umva uko atwongorera mu mitima yacu “ ntibyashoboka “ “ntubikore” nandi magambo.

  Ijambo ry’ Imana ni inkota yo mu mwuka. Ugomba kuyikoresha urwanya Satani igihe cyose aje ku kurwanya.

  Muri akakanya fata intwaro yawe mu inzira y’ iyi nyigisho maze uvuge ijambo ryo “kwizera “ wirebere uko Satani “ amaguru ayabangira ingata “

  Imana ibahe umugisha….!

  Turagukunda…..!

   

  Nibintije Evangelical Ministries International (NEMI)
  Estachenib@yahoo.com
  +14128718098(WhatsApp)
  Ibitekerezo