• theo

  Inzira za gufasha gukura mu mwuka

  Yanditswe na IBYIRINGIRO July 24, 2019

  Matayo 5:6 Hahirwa abafite inzara n’inyota byo gukiranuka, Kuko aribo bazahazwa. KwakiraYesu nk’Umwami n’umukiza w’ubugingo ku umukristo ni intangiriro y’ubundi buzima ndetse n’ubusabane n’Imana. Kimwe mu ibibazo abantu bibaza ni […]
  Matayo 5:6
  Hahirwa abafite inzara n’inyota byo gukiranuka, Kuko aribo bazahazwa.

  KwakiraYesu nk’Umwami n’umukiza w’ubugingo ku umukristo ni intangiriro y’ubundi buzima ndetse n’ubusabane n’Imana. Kimwe mu ibibazo abantu bibaza ni uburyo bashobora kugera mu ugukura mu uburyo bw’umwuka. Zimwe mu inzira zifasha abantu mu ugukura mu umwuka:

  • Gutindana n’Imana: Gutindana n’Imana usoma ijambo ry’Imana kandi usenga. Matayo 6:6, Yakobo 4:8, Zaburi 1:1-6, Mariko 1:35-37
  • Gusaba imbabazi: Buri mu Kristo wese aracumura mu uburyo butandukanye kubera umwanzi satani ariko iyo asabye imbabazi Imana iramweza kandi ikamutungany ,1 Yohana 1:8 – 9, Zaburi 32:5, Imigani 28:13
  • Guterana kwera: Guterana n’abandi bituma umukristo yunguka kumenya Imana kandi agakura mu umwuka.Ibyakozwe n’intumwa 2 :42, Abaheburayo 3:13, Abaheburayo 10:24, 1 Petero 2:5 – 6, Abaheburayo 10:25
  • Kubwiriza no gutanga ubuhamya:Gutekereza ku imirimo y’Imana no kubimenyesha abandi bihesha gukura mu mwuka ,2 Petero 3:15, Mariko 16:15 – 16, Abaroma 1:16, Abaroma 10:9 – 10
  • Gutekereza ku ijambo ry’Imana: Kwibwira amategeko y’Imana bihesha umuntu gukura mu umwuka Josuwa 1:8, zaburi 1:2
  • Kugira uwo wigiraho (having a coach ,mentor or spritual): Kugira umuntu ugera ikirenge mucye bihesha umukristo gukura mu umwuka Kuva 18:1 – 24, 1 Abatesalonike3:10, Abefeso 4:11 – 12, Ibyakozwe n’intumwa 9:23 – 31 , Buri mwizera wese akeneye gukura mu umwuka kandi kugirango abigereho bisaba kubiharanira.

  EV SEMAHORO Théophile  Leave a Reply


  Ibitekerezo