• Wedding-Bride-and-Groom-Attire-Tammy-Sue-Allen (1)

  INKINGI 7 ZAGUFASHA KURAMBAGIZA UWO MUZUBAKA URUGO

  Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne March 16, 2017

    Itang 2:18 Kandi uwiteka lmana iravuga iti “sibyiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye.” Gushyingirwa ni byo bibasha kureshya no guhindura ubugingo bwanyu muri iyi si. […]
   

  Itang 2:18
  Kandi uwiteka lmana iravuga iti “sibyiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye.”

  Gushyingirwa ni byo bibasha kureshya no guhindura ubugingo bwanyu muri iyi si.

  Umusore n’inkumi bifuza kurushinga, bagobye kwiyumvamo ko lmana ariyo ikwiriye kubahitiramo.

  Mwiha cyane agaciro abaranga, kuko umuranga nyakuri ni *umwuka wera*niwe utabeshya.

  Abagamije gushyingirwa bakwiye kuzirikana ingeso n’imimerere y’urugo bagiye gushinga.

  Ingeso z’ibyumubiri n’izubyumwuka abana bazagira zituraka cyane cyane ku ngeso zababyeyi.

  Mwirinde kugirango ibyo mutecyereza ubu ko ari izahabu nziza bitaba inkamba.

  Iyintabwe ugiye gutera ni imwe yo muzikomeye cyane mu bugingo bwawe, kandi ntikwiriye guteranwa ubwira.

  Naho wakunda ntugakunde utabanje gutekereza.

  Ibaze uti “mbese uku gufatanywa kuzanfasha ngere mu ijuru?

  Related image

   

  Guhitamo umufasha muzabana iteka byagombye kuba ukuzana imibereho myiza y’umuri, iy’ubwenge n’iy’ibyumwuka.

  Reka nkubwire ibyagufasha:

  1.Musore, Dore ingeso zikwiriye kuranga umugore uzashaka

  -Umugore witonda umuhabwa n’Uwiteka umutima w’umugabowe uhora umwiringira.

  -Ubonye bene uwo mugore, aba abonye umufasha mwiza, akaba agize umugisha ahawe n’Uwiteka.

  Reka nkubaze icyibazo, Mbese uwo ushyingiwe azazana umunezero mu rugo? Mbese arazigama, cyagwa muriwe araya? Mbese ingesoze ziratunganye muribyo?
  Niba ugiye kurushinga wagobye kwibaza iyi ntabwe kuko bifite icyo bizakumarira mu bugingo bwawe buri imbere.

  -Mu gihe uhitamo umugore, wige ingeso ze.

  2.Mukobwa, Dore ingeso zikwiriye kuranga umugabo uzashaka

  -Umugore wese, mu gihe atarafatana n’umugabo mu biganza, akwiriye kubaza yuko umugabo ugiye kuzafatanywa nawe mu minsi y’okubaho kwe ari mwiza.

  -Umugore wifuza urugo rw’amahoro n’ibyishimo, rutarangwamo ubutindi n’umubabaro, abaririza mbere y’igihe ati:” mbese uwo mukunzi wanjye afite nyina? Ingeso zanyina ni ngeso ki? Mbese azi inshingano amufiteho? Yitaye kubyo yifuza no ku bimunezeza? Niba atumvira kandi ntiyubahe nyina azagaragaza icyubahiro n’urukundo, ineza n’ubwuzu ku mugorewe?

  -Mbese azajya yihanganira amafuti yanjye?Urukundo ntirwita ku mafuti.

  3.Ukwiye kwemera ingeso ziboneye

  -Umwari akwiriye kwemera mugenziwe bazabana iteka, ufite ingeso zitunganye za kigabo, umugabo w’umunyamwete kandi wiringirwa, ukunda lmana kandi akayubaha.

  -Iteka ryose dushobora kwihanganira intege nke z’incuti n’ubujiji bwayo, ariko ntabwo twakwihanganira ububi bwayo.

  4. Ukwiye kumenya ko urukundo ari Impano nziza ituruka kuri Yesu

  -Urukundo ni impano nziza duhabwa n’lmana muri Kristo Yesu.

  -Urukundo ni mbuto ikura yo mu ijuru, kandi rukwiriye kurerwa no kugaburirwa.

  -Urukundo nyakuri ni ingeso iruta izindi kandi yera, iciye ukubiri rwose n’iyo urukundo rubyukijwe n’irari rije gitumo, kandi rufasha mukanya gato iyo rugeragejwe cyane.

  Mu ngeso zose z’umuntu ufite urukundo nyakuri, hazabonekamo ubuntu bw’lmana.

  -Urukundo rugira ubwenge kandi rufite ububasha bwo kurobanura, maze umugambi warwo ukaba uw’ukuri kandi ukagumaho.

  -Umukristo akwiriye kugira ubugwaneza bwejejwe n’urukundo rutarimo uburahu cyangwa inabi, ubukana n’ubukaka bikwiriye koroshywa n’ubuntu bwa kristo.

  5.Gusenga no kwiga Bibiliya bitera umuntu guhitamo igikwiriye

  -Ubukwe ni umuhango wera wahanzwe n’lmana kandi ntabwo ukwiriye rwose kujyanwamo umutima wo kwikunda.

  -Abo mu ijuru bishimira ubukwe butahanywe umutima wifuzanya umwete gusohoza ibyo ijambo ry’lmana rishaka.

  -Niba abasore n’inkumi basengaga kabiri ku munsi bataratekereza ibyo gushyingirwa, noneho bakwiriye gusenga Kane mu munsi mbere yo gutangira iyo ntabwe.

  6. Imiburo ibwirwa abagiye gushyingirwa

  -Abasore biringira cyane ibyo bahubukiye.

  Ibitecyerezo n’urukundo rw’agahararo, bikwiye kwirindwa nk’uwirinda ibibembe.
  Abasore n’inkumi benshi bo muri iki gihe ntabwo baboneye, nicyo gituma bakwiriye kwitonda cyane.
  Ndagusaba kweza ibitecyerezo byawe n’ibikurimo kugirango imirimo yawe yose ikorerwe mu Mana.

  7. Ingeso idakwiriye
  -Gukinisha imitima ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y’lmana yera.

  -Barambirwa gukomeza gukiranuka, maze intekerezo zanduye zikigaragariza mu mirimo yanduye.

  -Umusore wishimira kubana no kuzura n’inkumi ababyeyi bayo batabizi, ntabwo aba ayikoreye ibikwiriye bya Gikristo cyangwa abikoreye ababyeyi bayo.

  -Uko kwishyingira ko mu rwihisho ntikuba guhuje n’ijambo ry’lmana.

  Kandi bakururwa n’ibitecyerezo by’abantu n’irari bigatuma badashaka kurondora muri Bibiliya no gusabana n’lmana.

  Inama nakugira muvandimwe mushiki wanjye murumuna wanjye nuko niba ushaka kurinda amagara yawe, ukagira ingeso nziza zishyitse, ukwiriye guhunga irari ryagisore.

  Kandi nibyiza ko wemera kugirwa inama n’itorero, naba byeyi kuko byagufasha gutegura iherezo ryawe neza nuwo wifuza kuzabana nawe.

  Ndabifuriza amahitamo meza.

  Bishop Sindambiwe Papias
  Umushumba mukuru
  Dormition Church
  email.info@dormchurch.org  Leave a Reply


  Ibitekerezo