20767746_1414041881978488_5170356957557478585_n

ITORERO: NIRYO UMURYANGO W’IMANA.-Sr. Pastor Liliose K. TAYI

Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne September 11, 2017

#Ibyanditswe: ABEFESO 2:14-19 Muri ibi bihe, Abakristo bari kugeragezwa cyane. Itorero rya Kristo riri kunyura mu bihe bikomeye. Hano turavuga umubiri wa Kristo muri rusange, ntabwo ari Itorero runaka. Buri […]
#Ibyanditswe: ABEFESO 2:14-19

Muri ibi bihe, Abakristo bari kugeragezwa cyane. Itorero rya Kristo riri kunyura mu bihe bikomeye. Hano turavuga umubiri wa Kristo muri rusange, ntabwo ari Itorero runaka. Buri Mukristo nk’ingoro y’Imana ni urugingo rw’Itorero cyangwa se umubiri wa Kristo.

20767746_1414041881978488_5170356957557478585_n
Sr. Pastor Liliose K. TAYI

Kuva mu itangiriro, Imana yokoraga inyuze mu muntu. Intego Imana yari ifite yari iyo kurema umuryango akaba ariho inyura ikora. Kuva kuri Aburahamu, Imana yatangiye gukora inyura mu miryango. Binyuza mu muntu umwe, umuryango wose washoboraga gukira cyangwa se ugahura n’ibibazo:

* Mose wari warahamagawe n’Imana, ariko nubwo yakuwe muryango we nyuma yo kuvuka kwe, byabaye ngombwa ko Imana yongera kumuhuza n’umuryango we mbere yo kumukoresha.
*Umuryango wa Akani wose wahaniwe icyaha cye
*Umuryango wa Rahabu warokowe kubw’igiorwa cy’ubutwari yakoze ubwo yahishaga abatasi b’Abisirayeli.

Uburyo Imana ikora ntabwo bwahindutse, iracyakora inyuze mu muryango (Itorero).

Uyu munsi, twese abizeye Imana binyuze muri Kristo Yesu tubarizwa mu muryango umwe. Amaraso ya Yesu yaduhinduye umwe kandi Imana itubona nk’abagize Itorero rimwe.

#Ikibazo dufite muri iki gihe nuko ababarizwa mu Itorero basa n’abari hanze yaryo.
Imana iradasuba kumenya abo twagizwe bo kugira ngo tumenye uko dukwiriye kwitwara. Twaba tuvuga, turwanirira cyangwa se duciraho iteka ikintu, dukwiriye kuzirikana abo turibo ndetse tukaniboneza. Niba Imana ishyigikiye ikintu, natwe dukwiriye kugishyigikira kandi niba hari icyo Imana itemera natwe ntidukwiriye kucyemera. Uko niko guhagarira icyo twemera cyangwa se twizeye. Buri muryango ugira ibi wugenga, ibyo ni nako bimeze mu muryango w’Imana.

Nk’Itorero, Omega twahamagariwe gutegura umugeni wa Kristo, umugeni akenera kuhagirwa mbere yuko hagira ikindi bamukorera.

Uwo murimo natwe udukorwaho, ugendana nuko Imana itwereka ububi bwacu; ni umurimo ubabaza kuko utwereka abo turi bo kandi ukanadusaba kwihana. Umunsi uyu murimo warangiye nibwo tuzasa nawe ubwo azerekanwa. Kandi abafite ibyo byiringiro bariyeza kandi bakiboneza umunsi k’uwundi.

Sr. Pastor Liliose K. TAYI

(Visited 3,032 times, 1 visits today)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Ibitekerezo