21151386_1427991597250183_8569409140550722546_n

Menya bimwe mu bifasha umukristo gukura mu by’mwuka-Ev. Lambert BARIHO

Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne September 5, 2017

GUKURA KWAWE NI INSHINGANO YAWE. / YOUR GROWTH, YOUR RESPONSIBILITY. #Ibyanditswe: Abaheburayo 5:11-14 / Abakolosayi 2:6-7 Mu Abaheburayo 5:11-14 hatubwira ibyo kugwingira mu by’Umwuka. Hari abantu bakiriye Yesu Kristo ariko […]
GUKURA KWAWE NI INSHINGANO YAWE. / YOUR GROWTH, YOUR RESPONSIBILITY.

#Ibyanditswe: Abaheburayo 5:11-14 / Abakolosayi 2:6-7

21151386_1427991597250183_8569409140550722546_n

Mu Abaheburayo 5:11-14 hatubwira ibyo kugwingira mu by’Umwuka. Hari abantu bakiriye Yesu Kristo ariko ibikorwa byabo bikamera nkiby’abana bato barobanura indyo, nibyo bariye bakabijundika. Mu by’ukuri, iyo umuntu / umwana akeneye gukura agomba kurya byose, ibyo akunda n’ibindi byose ahawe kugira ngo akomere. Ku bw’ibyo rero, abamaze igihe bamenye ibya Kristo ntibakwiye kuba bakiramizwa amata. Bakibwirizwa uko bitwara nibyo bakora kuko nabo bafite inshingano yo gukorera gukura kwabo. Ni byiza kandi ni ngombwa ko umukristo afata umwanya wo gutekereza ku rugendo rwe na Kristo; akamenya uko ahagaze no kumaranira gukora ubushake bwa Kristo. Ni ngombwa kugenzura ubukristo bw’umuntu ku giti cye buri munsi.

Hari uburyo butandukanye Imana yaduhaye bwo gukuriramo mu by’Umwuka nk’amateraniro yo mu rugo (HBF), gusoma umusomyi wa bibiliya, amateraniro asanzwe,… – ariko se, ni akahe gaciro tubiha byaba ari mu bwitabire cyangwa mu gukiranukira Imana? Hari igihe umukristo atubahiriza ibyo ariko ugasanga ategereje ko Imana izamuha ihumure, ikanamusiga!? Imana itanga umugisha ariko n’umuntu abigiramo uruhare!

Dore bimwe mu bifasha umukristo gukura mu by’mwuka:

1. Ubushake bwo gukura dushorera imizi muri Kristo, duhugukira kumenya ibye tubera abandi intangarugero (Abakolosayi 2:6-7)

2. Gusoma Ijambo ry’Imana ukaritekerezaho bihagije mu buryo bwo kuryiga no kurimenya rwose (2Timoteyo 3:16-17 / Zaburi 19:8-12)

3. Gusenga ubudasiba, gusengana n’abandi ndetse no kwiyiriza (1Abatesaloniki 5:17 / Matayo 6:9-13)

4. Gusabana no Guterana (Abaheburayo 10:24 – 25)

5. Kumvira Imana no kuyoborwa n’Umwuka Wera (Abaroma 8:14 / 1Samweli 15:17-23)

6. Guhamya ibyo Yesu yagukoreye – ni byiza ko abakuzi bamenya/bahamya ko uri mukristo (Ibyakozwe n’intumwa 1:8 / Luka 9:25-26)

7. Gukorera Imana muri byose – haba mu kazi k’umuntu bwite, no mu murimo w’Imana kuko aribwo Imana izaguhishurira iby’ubwami bwayo (2Abakorinto 5:14-15).

 

 

(Visited 25,100 times, 1 visits today)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Ibitekerezo