mama furaha.jpg edt

Agaciro k’ Imbaraga Z’ Imana zidukoreramo

Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne August 21, 2017

ABACAMANZA 6;12—14 Marayika w’Uwiteka aramubonekera aramubwira ati”Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we, ugira n’ubutwari.”  1 .Reka mbanze mbabwire ko ushobora gutunga imbaraga  abandi ntibazimenye 2.Ushobora kuzitungu nawe ntuzimenye ko […]
ABACAMANZA 6;12—14
Marayika w’Uwiteka aramubonekera aramubwira ati”Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we, ugira n’ubutwari.”

mama furaha
 1 .Reka mbanze mbabwire ko ushobora gutunga imbaraga  abandi ntibazimenye

2.Ushobora kuzitungu nawe ntuzimenye ko zikubamo

Gideyoni yarazifite ariko atabizi niyo mpamvu Imana yamubwiye iti wamunyembaraga we ugira n’ubutwari ark kuko Gideyoni atari aziyiziho
Gideyoni aramusubiza ati”Mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe ni iki gituma ibyo byose bitubaho?
Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati”Genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisirayeli amaboko y’Abamidiyani. Si jye ugutumye?” Gideyoni ntabwo yaraziko azifite

Dawidi we  yabaga muntama zase ariko  arise na benenyina bari batazi ko yarafite izombaraga kuko ubwo yajyaga kugemurira bakurube ahageze yumva Umufilistiya yiyamirira atukaba ingabo z’ imana ihoraho aratangara ati “uwo ni muntu ki utinyuka gutuka Imana yacu inkuru zigera ibwami aramuhamagaza amubonye nawe yumva aramusuzugura ati nagize ngo n’undi ati naho n’uyu musore wumugenda ariko  nuko atarazi imbaraga zikorera muri we Dawidi we yaramaze kumenya ko hari mbaraga zikorera muriwe aramubwira ati nabaga muntama zadata iyo intare yazaga igafata umwana w’intama narahubukaga nkayicakira nkayivutagura nkayica ati Uriya Mufilisitiya azapfa nk’imwe murizo   ”
Anageze imbere ya Goliyati nawe ariyamirira ati noneho bagize ngo ndi bwa nawe ntiyarazi imbaraga zikorera muriwe ark mumwanya muto yasobanukiwe uwamurwanyaga imbaraga zimukoreramo nuko Goliyati atagaruka yavuga inkuru neza

Elisa we yarazi ko izombaraga zimubamo bamwoherejeho ingabo zo kumufata arasohoka yitonze arabegera arababaza ati murashaka nde?arasenga ati”Uwiteka ndakwinginze uhume amaso yizingabo  zihita zihuma arazibwira ati iyi siyo nzira kdi siwo mudugudu arazishorera azigeza kumwami w’Abisirayeli  aramubwira ati dore zangabo nahoraga nkubwira ko ziribugutere umwami ati tuzigire dute?undi ati zigaburire maze uzireke zigenda zivuge Imana zibonye

Petero na Yohana bageze kwirembo ryitwa ryiza imbaraga zarabahagurukanye barakibwira bati uyumunsi ifeza n’izahabu ntazo dufite ark icyo dufite turakiguha mwizina rya Yesu haguruka ugende mwizina RYA YESU Kristo

Ndagirango nkubwire ngo ntugapfe Gusuzugura uwubonye wese kuko utazi  ikimurimo kuko ushobora kumusuzugura kdi muriwe hibitsemo imbaraga igihe zizamubiramo zikamuhagurutse uzagira isoni zokumugana kdi warubikeneye

Ev Mama Furaha

(Visited 14,606 times, 1 visits today)Ibitekerezo